ترامپولین

ترامپولین فنری به رنگ سبز در دو سایز:

(قطر ۳۰۰ سانتی مت (۱۰ فوت

ترامپولین فنری قطر 300 سانتی متر

 

 

(قطر ۴۲۰ سانتی متر(۱۴ فوت

ترامپولین فنری قطر 420 سانتی متر